Shipping

 Shipping 
Sizes  Canada USA Europe
8x10, 12x16, 16x20, 18x24, 10x10,14x14, 16x16, 18x18 Flat rate Flat rate Flat rate

24 x 36 inches

Flate rate Flat rate Flat rate